Home > Over RRC > Organisatie > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Per 1 oktober 2017 zijn Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie bestuurlijk gefuseerd. Sindsdien is er één Raad van Toezicht voor beide organisaties. De Raad van Toezicht is een statutair orgaan dat onder andere beoordeelt of het RRC en Sophia Revalidatie voldoen aan hun taak als maatschappelijke onderneming, met als hoofddoel het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: patiëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Om deze taak te kunnen vervullen wordt regelmatig overleg gevoerd met de Raad van Bestuur.
In een Reglement zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht beschreven.

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie vanuit een onafhankelijke positie.

De samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

  • Dhr. prof. dr. A.P.W.P. van Montfort (voorzitter)
  • Dhr. drs. A.J. Lamping (vice-voorzitter)
  • Mevr. prof. dr. M.J.E. Mourits
  • Dhr. A.W. Vreugdenhil RA
  • Dhr. mr. P.J. Verhage

De Raad van Toezicht werkt met een rooster van aftreden. In overeenstemming met de statuten worden leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van 4 jaar. Leden kunnen worden herbenoemd met een maximale termijn van 8 jaar.