Privacyreglement

Zodra je in een zorginstelling in behandeling bent, krijg je te maken met privacywetgeving. Hieronder lichten wij de belangrijkste punten uit ons privacyreglement toe.

Algemeen

De Raad van Bestuur van Basalt is verantwoordelijk voor de bescherming van vertrouwelijke persoonsgegevens binnen onze organisatie. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is verantwoordelijk voor vraagstukken rondom privacy en informatiebeveiliging. De FG houdt toezicht op de naleving van de AVG (Europese Privacywet sinds 25.05.2018). De FG is tevens een belangrijk aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij verwerken vertrouwelijke gegevens alleen als dat nodig is voor behandeling van patiënten, om medisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren of om onze functies als werkgever uit te voeren en om de wettelijke verplichtingen na te komen.

Uw medisch dossier

Van iedere patiënt van Basalt bestaat een elektronisch medisch dossier, waarin wij gegevens over de gezondheidstoestand, de behandeling en de resultaten van de behandeling vastleggen.

Jouw medisch dossier zorgt ervoor dat wij jouw behandeling kunnen sturen, toetsen en evalueren. Een dossier is ook nodig bij bijvoorbeeld de overdracht naar een waarnemer. Deze heeft dan alle informatie die hij/zij over jou nodig heeft bij elkaar.

Basalt heeft de plicht om je dossier te beveiligen, zorgvuldig met de gegevens om te gaan en ze goed te archiveren en te bewaren. Wij verwerken vertrouwelijke gegevens alleen op adequaat afgeschermde apparatuur en systemen/applicaties. Alle rechten en plichten rond het beheer, het vastleggen en beveiligen van je gegevens vind je in het Privacyreglement van Basalt.

Je medische dossier wordt 20 jaar bewaard. Op jouw verzoek kunnen wij uw dossier langer bewaren.

Uw rechten rond het dossier

Je hebt als patiënt van Basalt recht op een aantal zaken rond je medisch dossier:

1. Inzage in je dossier of een afschrift daarvan. Je kunt je dossier inzien, bij voorkeur samen met je arts of behandelaar, zodat deze meteen uitleg kan geven. Je kunt ook een kopie of een download krijgen. Deze kun je met Formulier 'Opvragen dossier' (onder het kopje Opvragen dossier) aanvragen bij het medisch secretariaat van de afdeling waar je behandeld wordt. Zij kunnen je ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage.

2 Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens. Je hebt het recht om bepaalde informatie in je dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan als er aantoonbare onjuistheden in uw dossier staan, of als de informatie onvolledig is of niet ter zake doet.

3. Je hebt ook het recht delen van je dossier te laten afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel consequenties hebben. Bijvoorbeeld als deze informatie voor je gezondheid en behandeling beschikbaar moet blijven. Dit geldt ook voor je recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kun je op dezelfde manier doen als bij punt 1. 

Toegang tot jouw gegevens

Basalt heeft vastgelegd wie er wel en niet toegang hebben tot je dossier. De volgende regels gelden:

- direct betrokkenen bij je behandeling, zoals uw arts, andere behandelaars, verpleging en bijhorend ondersteunend personeel (bijvoorbeeld medisch secretaresse) hebben toegang tot je dossier. Waarnemend personeel heeft ook toegang tot je dossier tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Ieder ander mag dat pas inzien als je vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
- Om je privacy te beschermen, hebben artsen, andere behandelaars, verpleegkundigen en bijbehorend ondersteunend personeel een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij niet met anderen over jouw gegevens mogen communiceren als dat niet in het belang is van je behandeling.
- Een beperkt aantal gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en steekproefsgewijze accountantscontrole van Basalt.
- Gegevens over je behandeling worden pas na jouw ondertekende toestemming verstrekt aan derden, zoals je verwijzend medisch specialist of huisarts.
- Wij zijn verplicht om bepaalde gegevens naar je zorgverzekeraar te sturen voor de controle van behandeling en voor rekeningen. 

Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek

Basalt voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van behandelmethoden. Wettelijk is geregeld dat informatie over uw behandeling bij Basalt alleen geanonimiseerd (dus zonder naam en adres) kan worden gebruikt voor dit onderzoek. Indien je uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen het anoniem gebruik van gegevens over uw behandeling, kun je dit kenbaar maken bij je behandelend arts.

Over onderzoek waarbij het gaat om een nieuwe of niet-reguliere behandeling, word je expliciet geïnformeerd en geef je toestemming voor het gebruik van je gegevens. Wetenschappelijk onderzoek wordt alleen uitgevoerd na toetsing door de medisch ethische commissie, doorgaans van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Gegevens die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek worden alleen beschikbaar gesteld met instemming van de patiënt óf, wanneer het een onderzoek in het algemeen belang betreft en alleen dan wanneer zeker is gesteld dat herleiden van de persoon niet meer mogelijk is.

Uiteraard heb je het recht om te weigeren. Dit heeft geen invloed op je verdere behandeling. 

Vertegenwoordiging

Er kunnen situaties zijn waarin je je eigen belangen, bijvoorbeeld rond het dossier, niet kan behartigen. Dan kun je je laten vertegenwoordigen door een ander. Bijvoorbeeld door je ouders of een voogd, of iemand die is benoemd als jouw schriftelijk gemachtigde vertegenwoordiger. Ook een partner, ouder, broer of zus kunnen belangenbehartiger zijn.

Klachten en vragen over dossier of privacy

Als je niet tevreden bent over de gang van zaken rond je dossier en je recht op privacy, kun je dat het beste bespreken met degene die daar volgens jou verantwoordelijk voor is (doorgaans je behandelend arts). Je kunt ook gebruikmaken van de klachtenprocedure van Basalt.

Heb je vragen, of wil je het Privacyreglement van Basalt opvragen? Je kunt daarvoor terecht bij het medisch secretariaat van de afdeling waar je wordt behandeld.

Ook kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via het algemene nummer: 070 - 3593593.