Dossier opvragen

Je hebt recht op een aantal zaken rond jouw medisch dossier:

1. Inzage in jouw dossier of een afschrift daarvan.
Je kunt jouw dossier inzien via Mijn Basalt. Bij voorkeur samen met uw arts of behandelaar, zodat deze meteen uitleg kan geven.

Je kunt ook een kopie of een download krijgen. Deze kun je aanvragen door het Formulier ‘Opvragen dossier’ in te leveren bij het medisch secretariaat van de afdeling waar je behandeld wordt. Zij kunnen je ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage.

2. Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens.
Je hebt het recht om bepaalde informatie in uw dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan als er aantoonbare onjuistheden in het dossier staan, of als de informatie onvolledig is of niet ter zake doet. Je hebt ook het recht om delen van jouw dossier te laten afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel consequenties hebben. Bijvoorbeeld als deze informatie voor de gezondheid en behandeling van jou beschikbaar moet blijven. Dit geldt ook voor jouw recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kun je op dezelfde manier doen als bij punt 1.

3. Recht om te weten wie in jouw dossier heeft gekeken

Je hebt recht om te weten:

  • wie bepaalde informatie in jouw dossier heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum;
  • Wie bepaalde informatie in het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum.

Je kunt hiervan een overzicht van ons krijgen. 

4. Nabestaanden hebben wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

  1. wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  2. wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  3. ‘voor een ieder’ als deze een zwaarwegend belang aannemelijk kan maken;

Ouders en voogd van een overleden kind < 16 hebben recht op inzage na overlijden van het kind, tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap.