Home > Expertise > Onderzoek > Passende zorg CVA patiënten

Onderzoek: Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met een CVA

Jaarlijks krijgen rond de 45.000 mensen in Nederland een eerste cerebrovasculair accident (CVA). Hoewel op veel plekken de samenwerking in de keten tussen tweedelijnsinstellingen goed afgestemd is, blijkt zowel uit praktijk als literatuur dat mensen met CVA in de chronische fase in de eerste lijn vaak niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Afstemming kan beter

Een betere afstemming tussen zorgverleners kan ervoor zorgen dat de patiënt de zorg krijgt die het meest passend is: substitutie naar laagcomplexe zorg door de eerste lijn zodra dat mogelijk is of geprotocolleerde doorverwijzing naar de tweede lijn als dat nodig is.CVA patiënt

Eerstelijns zorgnetwerken

Deze problemen kunnen worden ondervangen door gebruik te maken van goed georganiseerde eerstelijns zorgnetwerken. Er zijn in Nederland regionale zorgnetwerken voor CVA. Er is op dit moment geen overzicht over de organisatie van deze netwerken, de ervaringen van patiënten en de succes-en faalfactoren.

Doel van het project

Een overzicht verkrijgen van eerstelijns CVA zorgnetwerken in Nederland en structuur, proces en uitkomsten van deze netwerken te beschrijven.

Definitie eerstelijns CVA zorgnetwerken

Voor dit project hanteren we de volgende werkdefinitie van netwerken: Een eerstelijns zorgnetwerk voor mensen met een CVA is elk samenwerkingsverband van zorgverleners in de eerste lijn, multidisciplinair of monodisciplinair van opzet, al dan niet in combinatie met behandelaren in de tweede lijn en/of met een rol voor CVA-patiëntenverenigingen, met formele afspraken over de samenwerking en/of over de inhoud van zorgverlening aan mensen met CVA.

Methode

Het doel van het project bereiken we door:

 • Literatuurstudie
 • Identificatie van bestaande netwerken
 • Inventarisatie kenmerken zorgnetwerken door:
  • interviews met coördinatoren
  • vragenlijsten voor netwerkleden
  • vragenlijsten voor patiënten
 • Presentatie resultaten en discussie op invitational conference
 • Opstellen aanbevelingen
 • Ontwikkelen format

Planning en projectorganisatie

Het project is medio 2016 gestart en wordt naar verwachting eind 2017 afgerond. Naast de projectgroep is er een klankbordgroep bestaande uit onder andere patiëntenpartners, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, van beroepsverenigingen, van specialistenverenigingen en netwerkleden.

NB: Dit onderzoek valt niet onder de WMO, omdat respondenten niet aan handelingen worden onderworpen of gedragsregels worden opgelegd. We volgen de privacy wet- en regelgeving en regels voor good clinical practice.

Factsheet onderzoek CVA netwerken