A-Z Behandelingen

Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

De informatie die u hier vindt gaat over onverklaarde klachten bij kinderen. Voor volwassenen klikt u hier.

Ieder kind heeft wel eens pijn. En soms ook iets langer. Maar als de pijn langer aanhoudt dan zes weken, spreken we van chronische pijn. Als uw kind bij het RRC komt, is er vaak al een zoektocht geweest naar de oorzaak van de klachten, maar huisartsen en specialisten vinden niet altijd een verklaring.

Veel voorkomende pijnklachten zijn:

 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • rugpijn
 • pijn in armen en benen en/of gewrichten

Een andere, veel voorkomende klacht is chronische vermoeidheid.

Bij het RRC behandelen we met name kinderen met rugpijn en/of pijn in armen, benen en/of gewrichten behandeld. Voor hoofdpijn, buikpijn en chronische vermoeidheid verwijzen wij naar Curium.

Wij noemen de groep waarin wij kinderen met chronische pijn behandelen “KOLK”. Dit betekent Kinderen met Onverklaarde Lichamelijke Klachten; chronische pijn waarvoor geen medische verklaring is. Als de pijn je leven gaat beheersen, kan revalidatie uitkomst bieden. Het belangrijkste resultaat daarvan is dat de pijn geen centrale rol meer speelt in het leven van uw kind. Hij of zij krijgt weer meer grip op zijn/haar leven door op een andere manier met de pijn om te gaan.

Voor wie is revalidatie bij het RRC geschikt?

Revalideren bij het RRC is voor uw kind de juiste keuze:

 • als de aandoening te specifiek of moeilijk is voor een eerstelijns fysiotherapeut
 • als er meerdere behandelaars tegelijk nodig zijn
 • als uw kind trainbaar is
 • als uw kind ernstig in ontwikkeling dreigt achter te lopen bij leeftijdsgenootjes

De revalidatiearts bij het RRC beslist of het voor uw kind zinvol is om bij ons te komen revalideren. Hij of zij kan bovenstaande criteria immers het beste beoordelen.

Wat houdt de individuele behandeling bij het RRC in?

In grote lijnen bestaat een revalidatietraject voor chronische pijn uit vijf fases:

1: Aanmelding bij de revalidatiearts

2: Intake

3: Observatie van uw kind

4: Behandeling (1 of 2 x 8 weken)

5: Controle bij de revalidatiearts


Aanmelding bij de revalidatiearts
Voor de aanmelding heeft uw kind een verwijzing nodig van een specialist of huisarts. In die verwijzing staat alle informatie over de onderzoeken die in het verleden zijn gedaan naar de klachten en de voorgeschiedenis. Deze informatie heeft de revalidatiearts nodig om tot een goed advies te komen. Tijdens de eerste afspraak bespreekt de revalidatiearts met u en uw kind zijn of haar hulpvragen. Ook onderzoekt de revalidatiearts uw kind lichamelijk. Bovendien legt hij of zij uit wat onze visie is op de problemen van uw kind en wat de behandelmogelijkheden zijn.

Intake
Als u – gezamenlijk met de revalidatiearts – besluit dat behandeling in ons revalidatiecentrum een goede keuze is, volgt een uitgebreid intakegesprek met de psycholoog en de maatschappelijk werker. Het is de bedoeling dat ouder(s) of verzorger(s) samen met het kind deelnemen aan dit gesprek. Tijdens de intake bespreken de psycholoog en de maatschappelijk werker samen met u en uw kind wat de invloed van de chronische pijn is op zijn of haar dagelijks leven. Verder bekijken ze wat de aanknopingspunten voor behandeling zijn. Waarmee en hoe kunnen we uw kind helpen?

Na de intakegesprekken overleggen de behandelaars over de situatie van uw kind. Zij bespreken of uw kind profijt kan hebben van een revalidatiebehandeling. Dit kan een groepsbehandeling of een individueel traject zijn. Na het overleg laat de maatschappelijk werker aan u en uw kind weten wat de conclusie is.

Observatie van uw kind
Als u en het behandelteam vinden dat uw kind kan starten met de individuele behandeling, volgt na de intake een zogenaamde observatiefase. Die duurt vier weken. Naast verdere gesprekken met de psycholoog en de maatschappelijk werker hebben u en uw kind wekelijks twee afspraken bij de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Zij doen een aantal tests, geven vragenlijsten mee en spreken deze door. Tijdens de observatieperiode kijken de behandelaars wat uw kind kan of waar het moeite mee heeft in het dagelijks leven. Uw kind maakt samen met de behandelaars een lijstje met revalidatiedoelen. Wat wil hij of zij weer zelf kunnen doen?

De observatiefase eindigt met een teambespreking waarbij alle behandelaars, u en uw kind aanwezig zijn. Tijdens deze teambespreking laten de behandelaars weten wat ze bij uw kind hebben gezien. Gezamenlijk met u en uw kind stelt het team aan de hand van de revalidatiedoelen en mogelijkheden van uw kind een behandelplan op.

Als uw kind in aanmerking komt voor een groepsbehandeling, slaat hij of zij de observatiefase over.

Behandeling
Bij het RRC staat het omgaan met de pijn centraal. Dat maakt dat uw kind weer zo zelfstandig mogelijk kan doen wat hij of zij niet meer kon; naar school gaan, buiten spelen, of een hobby uitoefenen. Uw kind krijgt het plezier in bewegen en vertrouwen in het lichaam terug.

Uw zoon of dochter werkt met een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog aan de eigen doelen. Naast de behandelingen bij het RRC krijgt uw kind ook huiswerktaken. Deze taken zorgen ervoor dat uw kind het geleerde zoveel mogelijk in praktijk kan brengen. Uw kind leert bijvoorbeeld hoe hij of zij zelfstandig een terugval kan voorkomen. Of voor zover mogelijk de eigen ‘belastbaarheid’ te vergroten. De behandelaars doen dat door actief met uw kind bezig te zijn; veel oefenen, veel spelen en veel plezier hebben.

Controle door de revalidatiearts
Na de behandeling moet uw kind het geleerde zelf in praktijk brengen. Als u of uw kind nog vragen willen stellen, dan kan dat bij de revalidatiearts. Daarnaast is er vier maanden na afronding van de therapie een controleafspraak.

Wat houden groepsbehandelingen voor kinderen met chronische pijn in?

Bij het RRC bieden we individuele behandeltrajecten, maar ook groepsbehandelingen aan. De groepsbehandelingen vinden plaats in vaste perioden van 12 weken. In die weken komt uw kind twee keer per week naar ons toe. In de eerste zes we­ken duren de bijeenkomsten 90 minuten, in de laatste zes weken 60 minuten. De groepsbehandeling kan uw kind helpen bij:

 • het in contact komen met kinderen met soortgelijke problemen
 • het terugkrijgen van het plezier in bewegen
 • het leven zoals leeftijdsgenootjes zonder pijn dat ook doen

Uw kind krijgt tijdens de gehele periode, net als bij de individuele behandeling, praktische huiswerkoefeningen mee.

Tijdens de periode van groepsbehandeling zijn er twee ouderavonden. Hierbij is uw kind niet aanwezig. In week 7 kunt u als ouder ‘meelopen’ bij een groepsbehandeling.

Kinderrevalidatie is bij het RRC altijd poliklinisch. Dat betekent dat uw kind op afspraak naar het RRC komt voor zijn of haar behandeling. We proberen de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, zodat uw kind zo min mogelijk lessen mist. Ook worden de afspraken waar mogelijk na elkaar gepland, zodat u of uw kind niet steeds heen en weer hoeven te reizen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling van uw kind duurt in principe acht weken. Hierna volgt een teambespreking met alle behandelaars, de revalidatiearts, uw kind en u als ouder(s). Na deze bespreking kan de behandeling worden afgerond. Uw kind kan als dat nodig is ook een tweede behandelfase ingaan. Die duurt dan wederom maximaal 6 weken.

Wat vraagt de behandeling van uw kind en u?

Wat vragen de individuele en groepsbehandeling van uw kind?

 • Uw kind komt tweemaal per week voor behandeling naar het RRC
 • Uw kind moet voldoende tijd en moeite steken de huiswerkoefeningen.
 • Inzet en motivatie zijn onmisbaar. Revalideren doe je samen. De motivatie van uw kind (en u) zijn essentieel om zoveel mogelijk baat bij het traject te hebben.

Wat vraagt de behandeling van u als ouder?
Uw kind staat natuurlijk centraal tijdens de behandeling. De ervaring leert echter dat de klachten van uw kind ook invloed kunnen hebben op het gezin en andersom. Daarom vragen wij een actieve betrokkenheid van u als ouder(s). En krijgt u ouderbegeleiding van een maatschappelijk werker.

Ook u als ouder(s) komt voor gesprekken naar de maatschappelijk werker. Tijdens de observatiefase is dit wekelijks. Tijdens de behandelfase is dit meestal weewekelijks.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Bij het RRC staat voor uw kind een heel team van behandelaars klaar. Afhankelijk van wat uw kind nodig heeft zal hij of zij meer of minder met een behandelaar te maken hebben. U kunt als u dat nodig vindt gedurende het revalidatietraject gesprekken aanvragen met elke behandelaar uit het team.

Het volledige team bestaat uit:

 • revalidatiearts
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • psycholoog
 • maatschappelijk werker

Feedback en informatie

Feedback
Wij geloven dat u en uw kind uiteindelijk zelf het beste weten wat goed is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor de behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. We horen het ook graag als u of uw kind twijfels hebben over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Klik hier om naar het formulier te gaan.

Praktische informatie over het RRC vindt u hier.